TEL. 93 217 02 88 

Manifest

MANIFEST

Coneixem les dificultats de la situació econòmica en la qual ens trobem i com ens afecta l’entorn internacional actual. Una de les seves conseqüències més greus és que l’atur a Espanya i Catalunya ha arribat a un nivell inimaginable.
Ja és hora de dir prou !!!

Ja és hora de fer un Pla de xoc contra l’Atur !!!

El Govern de l’Estat, juntament amb les Comunitats Autònomes i la societat, ha de posar en marxa un gegantesc

PLA SOLIDARI PER IMPULSAR L’ECONOMIA
I CREAR OCUPACIÓLa fita fora situar l’atur espanyol al nivell mitjà europeu, que està a l’entorn del 10%. Per al finançament d’aquest pla extraordinari, que ha de ser al marge dels pressupostos públics, s’ha de fer un excepcional esforç col·lectiu que generi recursos addicionals. En moments crucials en la història dels diferents països la comunitat s’ha sentit patriota i solidària per una causa noble comuna i ha estat disposada a fer sacrificis i reduir el benestar immediat pel bé de tota la comunitat.

Ara ha arribat un d’aquests moments !!!

El pla hauria de posar en marxa un ingent projecte d’inversions en empreses i sectors rendibles, que tinguin futur i que creïn ocupació.
Els experts haurien de determinar en quines àrees és més aconsellable invertir. A títol orientatiu es suggereix: fomentar l’exportació i la internacionalització d’empreses existents; nous sectors emergents; energies alternatives; estalvi d’energia; automòbil elèctric o preservació del medi ambient; infraestructures clau que creïn valor afegit i ocupació; plans massius de formació i professionalització; R+D+I amb efectes a curt i mitjà termini.

És fonamental també afavorir la creació de 500.000 noves empreses i consolidació de les existents (sense oblidar els autònoms i les petites i mitjanes empreses) que tinguin projecte de futur, siguin rendibles i creïn llocs de treball.
El capital humà desaprofitat de què es disposa està plenament preparat per fer-ho si es facilita ajut i recursos.

El nou finançament a generar hauria d’estar a l’entorn del 5% del PIB espanyol, és a dir, uns 50.000 milions d’euros anuals durant un període de tres a cinc anys. Aquesta important xifra ha de ser addicional i al marge dels pressupostos de l’Estat i dels plans del Govern per complir amb els requeriments de la UE per sortir de la crisi financera i fiscal.

L’obtenció de nous recursos es basaria, en primer lloc, en engegar una lluita sense treva contra el frau fiscal (paradisos fiscals, economia submergida, abús de les prestacions d’atur, etc.) i suprimir privilegis fiscals (rendes del capital, SICAV’s, deduccions dels impostos de societats, etc.). ,

En segon lloc, una fiscalitat extraordinària i temporal en funció de la capacitat econòmica. Aquests nous recursos s’han d’administrar amb gran transparència i generar plena confiança als ciutadans respecte al seu bon ús. Serien administrats al marge dels pressupostos generals de l’Estat i transferits majoritàriament a uns ens públics de les Comunitats Autònomes per a la seva gestió.

Aquests ens públics estarien sota la supervisió d’un consell format per el govern autonòmic, els partits polítics i una representació de la societat civil composta per entitats socials i professionals, organitzacions patronals i sindicals. El cost de la gestió d’aquests nous ens hauria de ser mínim.

Un dels beneficis de la proposta és que a mesura que l’economia vagi millorant i l’atur es vagi reduint, el seu cost anirà minvant i alliberarà recursos. També els mercats financers, valoraran positivament el creixement de l’economia i el descens de l’atur.
Això comportarà reduir el cost del finançament del deute públic espanyol. En definitiva, la nostra proposta, ajudarà a aconseguir l’ajust fiscal necessari, tant per l’economia espanyola, com la catalana.

Som conscients de les dificultats que els ciutadans, les empreses i el país estan travessant, i dels sacrificis que ja ara s’han de fer. Però el nivell d’atur actual és moral, social i econòmicament insostenible. Els valors de justícia social, pau i concòrdia entre els ciutadans són superiors a qualsevol benestar material. Pau social que fins ara s’ha mantingut, en bona part, gràcies a l’assenyada moderació dels aturats, a un cert suport públic i a l’ajut de les famíles i entitats socials.

A Catalunya són més de 750.000 els aturats. La Generalitat de Catalunya i la societat catalana han de demostrar una vegada més la seva capacitat d’iniciativa i generositat per impulsar projectes solidaris que creen país.

DEMANEM AL GOVERN ESPANYOL, A LES COMUNITATS AUTÒNOMES, ALS PARTITS POLÍTICS, A LES INSTITUCIONS I ALS MOVIMENTS SOCIALS QUE PRENGUIN LES MESURES NECESSÀRIES PER PORTAR A TERME AQUESTA PROPOSTA, DE MANERA QUE UNA ACTUACIÓ CONJUNTA PERMETI SORTIR DEL DRAMÀTIC ATZUCAC EN EL QUAL EL PAÍS I ELS SEUS CIUTADANS ES TROBEN.

Aspectes fonamentals del Manifest
Pla de xoc contra l’atur
Objectiu

 • Sensibilitzar la societat per exigir a les administracions la necessitat de
 • reduir l’atur a Espanya i Catalunya a la mitjana europea del 10%
 • Propostes solidàries i de justícia
 • Creació de 500.000 noves empreses durant un període de
 • tres a cinc anys.
 • Realització d’un ambiciós pla d’inversions en sectors rendibles
 • i creadors d’ocupació.
 • Generació d’un finançament addicional de 50.000 milions €/any.
 • S’hauria d’engegar una lluita sense treva contra el frau, suprimir
 • els privilegis fiscals i establir una fiscalitat extraordinària i
 • temporal en funció de la capacitat econòmica.
 • Els recursos administrats amb gran transparència, serien
 • transferits majoritàriament a un ens públic de cada Comunitat
 • Autònoma. La seva gestió seria supervisada per la
 • Societat Civil.