[:CA]Jornada Mundial pel Treball Decent – 7 d’Octubre de 2018[:es]Jornada Mundial para el Trabajo Decent – 7 de Octubre de 2018[:]

[:CA]

Quan les NNUU, l’OIT i els Sindicats de tot el món celebren aquesta Jornada, escau recordar que la Revolució industrial del segle XIX va comportar molt de patiment a la classe obrera. Ara en ple segle XXI la revolució informàtica i robòtica també colpeja el món del treball amb acomiadaments i atur, afectant sobretot les persones que fan les feines més senzilles i menys qualificades. Fa anys la societat hi va reaccionar amb múltiples iniciatives, també l’Església amb la seva Doctrina social.

Avui cal denunciar els desequilibris creixents entre les rendes del capital i les del treball. Cada vegada les persones riques són més riques i les pobres més pobres i empobrides. L’economia no busca frenar aquest procés tan injust. Després de la darrera crisi, els mercats no creen prou llocs de treball per a tothom, cosa que  provoca disfuncions i desigualtats injustes i que clamen el cel.

Els actes que s’organitzen enguany estan oberts a tothom i es fan:

En aquesta nova Jornada mundial pel treball decent, les entitats sotasignades reiterem que és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom, facilitant l’autonomia i la disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.

Per això fem una crida reivindicant amb tota fermesa les mesures següents:

 • Polítiques actives d’ocupació, personalitzades i formatives. Sense menystenir els subsidis i les assegurances d’atur, allò que la gent més reclama sempre és un treball.
 • Sou mínim interprofessional almenys de 1.000 €/mes. És una demanda molt generalitzada i ben vista per molts dels agents socials.
 • Reducció de jornada per poder treballar més gent i afavorir la conciliació laboral. Avui amb les 40h treballen a Espanya 19 M de persones, amb  30h en podrien ésser quasi 25 M.
 • Renda garantida de ciutadania per a totes les famílies que ho necessitin, acompanyada d’activitats formatives o culturals.
 • Qualificació i requalificació de tots els llocs de treball, també dels més senzills. Dedicació especial als qui fan serveis a les persones i a les famílies.
 • Erradicació del frau i, fent que totes les empreses paguin aquí allò que els pertoca, i treballar per l’eliminació dels paradisos fiscals arreu del món.
 • Solidaritat amb les persones nouvingudes al nostre país, que garanteixi una acollida humana i la plena integració social.
 • Reconeixement i suport a la tasca de les entitats del tercer sector social i a les iniciatives d’economia social, cooperativa i solidària.

Amb el desig i l’esperança de poder recuperar aviat la normalitat política a Catalunya, les nostres entitats es comprometen a urgir totes les autoritats perquè siguin sensibles a les necessitats de tantes persones que busquen i no troben una feina digna i decent. També fem una crida a tota la ciutadania perquè amb les seves actituds impulsin unes estructures socioeconòmiques més solidàries i fraternals.

*Comunicat de la Plataforma del Treball Decent[:es]

Cuando las NNUU, la OIT y los Sindicatos de todo el mundo celebran esta Jornada, se ha recordar que la Revolución industrial del siglo XIX comportó mucho sufrimiento a la clase obrera. Ahora en pleno siglo XXI la revolución informática y robótica también golpea el mundo del trabajo con despidos y paro, afectando sobre todo las personas que hacen los trabajos más sencillos y menos cualificadas. Hace años la sociedad reaccionó con múltiples iniciativas, también la Iglesia con su Doctrina social.

Hoy hay que denunciar los desequilibrios crecientes entre las rentas del capital y las del trabajo. Cada vez las personas ricas son más ricas y las pobres más pobres y empobrecidas. La economía no busca frenar este proceso tan injusto. Después de la última crisis, los mercados no crean suficientes puestos de trabajo para todo el mundo, cosa que provoca disfunciones y desigualdades injustas y que claman el cielo.

Los actos que se organizan este años estan abiertos a todos y son:

En esta nueva Jornada mundial por el trabajo decente, las entidades abajo firmantes reiteramos que es prioritario construir una sociedad que ofrezca trabajo a todo el mundo, facilitando la autonomía y la disponibilidad de recursos suficientes para los proyectos de vida personales y familiares.

Por esta razón hacemos un llamamiento reivindicando con toda firmeza las siguientes medidas:

 • Políticas activas de ocupación, personalizadas y formativas. Sin menospreciar los subsidios y los seguros de paro, aquello que la gente más reclama siempre es un trabajo.
 • Salario mínimo interprofesional de al menos 1.000 €/mes. Es una demanda muy generalizada y bien vista por muchos de los agentes sociales.
 • Reducción de jornada para poder trabajar más gente y favorecer la conciliación laboral. Hoy con las 40h trabajan en España 19 M de personas, con 30h podrían ser casi 25 M.
 • Renta garantizada de ciudadanía para todas las familias que lo necesiten, acompañada de actividades formativas o culturales.
 • Cualificación y recualificación de todos los puestos de trabajo, también de los más sencillos. Dedicación especial a quienes hacen servicios a las personas y a las familias.
 • Erradicación del fraude y la elusión fiscal, haciendo que todas las empresas paguen aquí aquello que los corresponde, y trabajar por la eliminación de los paraísos fiscales en todo el mundo.
 • Solidaridad con las personas recién llegadas en nuestro país, que garantice una acogida humana y la plena integración social.
 • Reconocimiento y apoyo a la tarea de las entidades del tercer sector social y a las iniciativas de economía social, cooperativa y solidaria.

Con el deseo y la esperanza de poder recuperar pronto la normalidad política en Cataluña, nuestras entidades se comprometen a urgir a todas las autoridades para que sean sensibles a las necesidades de tantas personas que buscan y no encuentran un trabajo digno y decente. También hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que con sus actitudes impulsen unas estructuras socioeconómicas más solidarias y fraternales.

*Comunicado de la Plataforma del Trabajo Decente

[:]

Fons de solidaritat

Si tú també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest …