El 14 de novembre de 2016 el president d’Acció Solidària Contra l’Atur, Sr. Oriol Romances, va signar un conveni  de col·laboració, de durada indefinida, amb els municipis que participen del Dispositiu de suport a l’emprenedoria Riera de Caldes + Parets, concretament amb la Sra. Isabel García alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, entitat promotora del Dispositiu, el Sr. Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès, entitat conveniada del Dispositiu i el Sr. Javier Silva, alcalde de Polinyà, entitat conveniada del Dispositiu.

_mg_1695Amb aquest conveni, s’estableix un protocol de col·laboració entre els Ajuntaments signants i la Fundació ASCA, per tal d’ajudar a les persones aturades d’aquestes localitats que vulguin emprendre activitats empresarials, i a entitats sense ànim de lucre que presentin projectes que creïn ocupació.

Els tècnics municipals dels diferents Ajuntaments posaran en coneixement de la Fundació ASCA, aquells projectes que hagin estat objecte d’anàlisi per part del servei municipal d’emprenedoria i economia social, i respecte els que consideri que poden acollir-se a les possibilitats de finançament i/o ajut establerts per l’esmentada Fundació. Els projectes hauran de reunir les característiques i requeriments que seguidament s’indiquen:

_mg_1680

  1. Considerar-se viables, un cop revisats pel servei d’emprenedoria i economia social dels Ajuntaments.
  2. No disposar de finançament per part de les entitats bancàries.

La Fundació ASCA, per la seva part, estudiarà si els projectes que hagin estat comunicats mereixen la consideració de viables per tal d’obtindre el préstec sense interès que es sol·liciti i informarà al tècnic de referència de cada municipi sobre el resultat de l’anàlisi dels projectes i l’aprovació o no de la sol·licitud de finançament, així com respecte les incidències que eventualment sorgeixin respecte els microcrèdits que la Fundació atorgui.