El 03/05/2016, Acció Solidària Contra l’Atur com a membre Consell de governança  de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva va assistir a l’Assemblea Anual 2016 que va tenir lloc al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona. Durant l’Assemblea es van tractar diferents temàtiques per fer un balanç i rendir comptes de les activitats realitzades durant l’any i es van presentar les línies estratègiques de futur així com el pla de treball.

Enguany també es va compartir, consensuar i aprovar les decisions i projectes estratègics de l’Acord Ciutadà amb el conjunt d’organitzacions membre com la nova proposta de criteris d’organització, la proposta de territorialització de l’Acord i les accions dels projectes tractors de l’Estratègia Compartida; i es va aprovar amb el conjunt d’organitzacions de l’Acord un posicionament sobre la situació de la població en busca de refugi.

Les organitzacions de l’Acord són conscients que, com assenyala l’ACNUR, ens trobem davant la crisi de refugiats més greu des de la Segona Guerra Mundial. Considerem que de l’actuació de la UE els seus Estats membres i les seves ciutats depèn que aquesta crisi humanitària no es converteixi en una crisi civilitzadora, doncs afecta profundament als valors de fraternitat, igualtat i llibertat en que es fonamenten les nostres democràcies.

Per aquest motiu sol·licitem:

1) Un canvi substancial en les polítiques macroeconòmiques de la Comissió Europea, que permetin enfortir les inversions socials per millorar la cohesió social interna i enfortir la nostra capacitat d’acolliment.

2) Una més gran solidaritat i un més alt sentit de la justícia global i que s’ampliïn les quotes d’acolliment tant del Consell d’Europa i la Comissió Europea, com de l’Estat Espanyol.

3) Garantir els drets humans i la seguretat de les persones refugiades lluitant contra les situacions en les que es troben fora dels seus països d’origen.

4) Enfortir les polítiques de cooperació internacional, tant de la Unió europea com dels països membres, que incideixin en la repercussió social, econòmica i institucional dels països que es troben en una situació més vulnerable i dels països en conflicte.

5) Que sigui escoltada la veu de la majoria de la ciutadania i de les ciutats reclamant més justícia i més inversions socials, expressada ja sigui directament pels seus governs locals, com de manera especifica per organitzacions com l’Acord Ciutadà, que apleguen al conjunt d’actors i entitats en matèria d’inclusió social.

Es va comptar amb l’especial participació de l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va aprovar aquest Acord i va cloure l’acte.