A l’any 2003, en el País Basc, diversos grups interessats en les finances ètiques van crear a l’any 2003 la Fundació Fiare (moviment ciutadà que establís les bases d’una banca ètica). A l’any 2005 van signar un contracte amb la Banca Popolare Etica d’Itàlia, es va crear una Agència de BPE a fi de poder donar préstecs. Les normes legals obligaven a que l’Agència fos titular d’una entitat mercantil i per això es va crear FIARE S.L. de la que era titular exclusiva la Fundació basca Fiare, i que amb la creació de les diverses Associacions a l’estat, aquestes esdevingueren propietàries de participacions de Fiare S.L.

Amb els objectius i principis d’Acció Solidària Contra l’Atur vam ser membres de l’Associació FETS, que tenia com objectiu la promoció de les finances ètiques. A l’any 2007 es va constituir l’Asociació Projecte Fiare a Catalunya, de la que ASCA, juntament amb FETS en fou fundadora, i a més en Joan Comas, en nom d’ASCA en va ser el primer president. Com a fundadors vam aportar 3.000€ dels quals 1.000€ eren a fons perdut per desenvolupar el projecte i 2.000€ per a la promoció del banc cooperatiu a l’estat espanyol, finalitat bàsica de Fiare.

Donat que ASCA disposava d’una llarga experiència en la concessió de préstecs, es va anomenar a Oriol Romances membre de la comissió d’avaluació ètica, responsable de valorar si el projecte a ajudar era ètic.

Cal destacar que Acció Solidària Contra l’Atur disposa de l’anomenada llibreta xarxes que permet fer dipòsits a Banca Popolare Etica, i els interessos són renunciats pel dipositant a favor d’ASCA, si bé el dipositant gaudeix de la desgravació fiscal,  doncs la renúncia es materialitza mitjançant la Fundació Fiare que és la que entrega els interessos a la beneficiària de la llibreta Xarxes, en el nostre cas a ASCA.

Com es conegut, el passat mes setembre es va obrir ja una oficina de BPE a l’Estat espanyol (Bilbao) i ja des de uns mesos abans s’estava discutint si era necessari el manteniment de les associacions territorials, en el nostre cas Associació projecte Fiare a Catalunya.

Personalment era contrari al manteniment de la mateixa, doncs creia que ja s’havia assolit la finalitat d’aquesta associació, però la majoria de seus territorials i la mateixa Fundació Fiare van decidir la continuïtat i aquest va ser el motiu de la convocatòria de l’Assemblea de l’Associació Catalana, en la que es va escollir a ASCA com a membre de la junta, i en nom d’ASCA al signant d’aquest escrit, com a President de la Junta Directiva.

Josep M. Gasch