Dades del sol·licitant

Nom i cognom
e-mail

Direcció
Població

Codi postal
DNI
Telèfon
Data de naixement


Estudis realitzats
Situació laboral
Suport de l'entorn
Persones al seu càrrec


Dades del projecte

Objectiu
e-mail de contacte
Direcció i codi postal
Inversió inicial en €
Import total del projecte
Fons propis
Préstecs d'altres entitats €
Préstecs que se sol·icita a ASCA €
Proposta de devolució


Només emplenar en cas de que el sol·licitant sigui una entitat

Dades de l'entitat sol·licitant

Nom de l'entitat
Persona de contacte
e-mail de la entitat

Direcció
Població

Codi postal
Telèfon de contacte


Adjuntar els següents arxius

Pla d'empresa
Vida laboral
Pressupostos
Currículum
Copia DNI

[recaptcha]

En el moment d'omplir i enviar aquest formulari, he llegit i accepto la política de protecció de dades.
Més informació

Altres comentaris

QUÈ FEM  PRÉSTECS  PREMIS PIÑOL  COMUNICACIÓ  GALERIA  NOTÍCIES  CONTACTAR

Vols col·laborar?  Vols un préstec?